دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی   زارع

پست الکترونیکی : alizare@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حقوق قضایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی ، حقوق تجارت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه اروپایی استراسبورگ ، فرانسه

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق قضایی ، حقوق تجارت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه اروپایی استراسبورگ ، فرانسه

سوابق اجرایی

 -1393
معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات 
-1393 مدیر پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات
1393-1389 مدیر گروه حقوق خصوصی کارشناسی ارشد واحد الکترونیکی
-1387 مشاور حقوقی شرکت های تجاری سما میکرو (1385)، جی پورنر پارس(1389)، بانک دی(1388)، تجارت بانک شهر(1390-1391) ، سداد(1392)، تجارت الکترونیک دی(1393)، ستاره مشرق زمین(1393)، سیدکو(1393)، سیمان شمال(1393) 
-1387 وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی 
1392-1386 معاون پژوهشی و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد الکترونیکی 
1390- 1385 مدیر پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات
1393- 1385 مدیر داخلی نشریه حقوق و سیاست، دانشکده حقوق دانشگاه آ. ا. واحد علوم و تحقیقات
- 1385 عضو کمسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام
1389 -1384  عضو هیات مدیره شرکت ماد سیستم 

1386-1384

 
عضو کمسیون حقوقی و قضائی مرکز تحقیقات شورای نگهبان
-١٣٨٤ استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات
١٣٨١-1381 عضو کمیته تنقیح  برای تدوین  قانون  جامع جهانگردی  در ایران ، وزارت ارشاد
   

 عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه تخصصی حقوق خصوصی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 11

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی حقوق تجارت

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/07/02

علی زارع

علی زارع

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

^